Sylabus predmetu PHD_A065_N - Pestovanie energetických plodín (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A065_N
Názov predmetu: Pestovanie energetických plodín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodo
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže aplikovať poznatky vzťahujúce sa na využitie a technologické prvky pestovania energetických plodín ako jednu z možných foriem obnoviteľných zdrojov energie na zemeguli.
Stručná osnova predmetu:
Štúdium intenzity pestovania a diverzifikácia vybraných druhov jednoročných a viacročných energetických plodín za účelom využitia rastlinnej fytomasy na rozvoji fytoenergetiky, v oblastiach s priemernými nákladmi na ich pestovanie a prepravu. Technologické spôsoby zakladania, ošetrovania a zberu porastov energetických plodín v náväznosti na súčasné a perspektívne možnosti zhodnotenia dosiahnutej produkcie na energetické účely. Základné alternatívy premeny fytomasy (termodynamické, biochemické, chemické a biologické procesy) na
energetické účely.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Časopisy so zameraním na problematiku pestovania a úpravy energetických plodín
Kol. autorou: Energetické plodiny. 2006. Praha: Profi Press, 127 s. ISBN 80 - 86726 - 13 - 4
PULKRÁBEK, J. - CAPOUCHOVÁ,I.: Špecialni fytotechnika. www://skripta.af.czu.cz, 2003

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: