Sylabus predmetu PHD_A041_N - Systémy obrábania pôdy (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A041_N
Názov predmetu: Systémy obrábania pôdy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie prezentácie projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže aplikovať nové poznatky o biologických, technických a technologických aspektoch systémov hospodárenia na pôde v rôznych agroekologických podmienkach. Pochopí interakčné vzťahy pri pestovaní rastlín a je schopný hodnotiť energomateriálne toky v sústavách hospodárenia na pôde.
Stručná osnova predmetu:
Systém hospodárenia na pôde vo vzťahu k požiadavkám plodín s dôrazom na udržanie jej úrodnosti a ochrane jej vlastností. Obrábanie pôdy a jeho vplyv na dynamiku zmien fyzikálnych, chemických a biologických vlastností. Manažment pozberových zvyškov s protieróznou ochranou pôdy. Pestovateľské, technické a technologické predpoklady implementácie rôznych systémov hospodárenia na pôde v rôznych výrobných podmienkach.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOVÁČ, K. a i.: Všeobecná rastlinná výroba.Vysokoškolská učebnica VES SPU Nitra, 2003, 335s. ISBN 80-8069-136-3
LÍŠKA, E. a i.: Všeobecná rastlinná výroba.Vysokoškolská učebnica VES SPU Nitra, 2008, 452s.
M.K. Ittersum, S.C. de Geijn: Perspectives for Agronomy, Adopting ecological principles and Managing Resource Use, Elsevier, 2004, 366s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 01. 2020.

Typ výstupu: