Sylabus predmetu PHD_A060_N - Špeciálne plodiny (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A060_N
Názov predmetu: Špeciálne plodiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže riešiť systematické poznatky o pestovaní vybraných druhov poľných plodín, s dôrazom kladeným na špecifickosť prostredia a finálny spôsob zhodnotenia produkcie. Syntetizuje jednotlivé poznatky vzťahujúce sa k tvorbe a racionalizácii produkčného procesu vybraných plodín.
Stručná osnova predmetu:
Zhodnotenie jednotlivých technologických prvkov a postupov racionalizácie pestovania vybraných druhov poľných plodín (priadne rastliny, olejniny, okopaniny a špeciálne plodiny) z pohľadu agroekologických podmienok, konvenčných a alternatívnych spôsobov pestovania, tvorby úrody na kvantitatívne a kvalitatívne parametre dosiahnutej produkcie. Rešpektovanie základných a špecifických princípov trvalej udržateľnosti poľnohospodárskej výroby a zásad biologickej racionalizácie so zameraním na efektivitu pestovania vybraných druhov plodín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Časopisy so zameraním na problematiku technológie pestovania a využitia špeciálnych plodín
ČERNÝ a kol.:Rastlinná výroba. Nitra:VES SPU 140 s., ISBN 978-80-8069-955-0.
KULÍK, D.: Technológia rastlinnej výroby. Nitra, SPU, 2002, 450s.
VRZALOVÁ,J. - FRIC,V.: Rostlinná výroba IV. Praha, VŠZ, 1993, 80s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: