Sylabus predmetu PHD_A001_N - Štátna dizertačná skúška (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
PHD_A001_N
Názov predmetu: Štátna dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
15
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 105 kreditov (minimálne 60 kreditov študijná časť a minimálne 45 kreditov vedecká časť). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent prezentuje písomnú prácu k dizertačnej skúške (na ktorú je vypracovaný recenzný posudok) pred komisiou, ktorá má najmenej päť členov. Po obhajobe práce nasleduje vedecká rozprava k jednotlivým predmetom a obsahovému zameraniu dizertačnej práce. Študent je po absolvovaní dizertačnej skúšky dostatočne teoreticky pripravený z problematiky témy dizertačnej práce a je schopný aplikovať získané poznatky pri riešení témy dizertačnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Prezentácia a diskusia k prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky, cieľu, metodike práce a dosiahnutým priebežným výsledkom písomnej práce k dizertačnej skúške.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

ABC
D
E
FX
84,3 %
9,8 %
5,9 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: