Sylabus predmetu PHD_A052_N - Teoretické aspekty pestovania kŕmnych plodín (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A052_N
Názov predmetu: Teoretické aspekty pestovania kŕmnych plodín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná (ústna) skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať detailné biologické, ekologické a technologické informácie o využití kŕmnych plodín v rôznych agroekologických podmienkach.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické aspekty vyplývajúce z produkčných a ekologických funkcií kŕmnych plodín. Analýza faktorov ovplyvňujúcich produkčný proces krmovín. Kŕmna zrelosť, kvalitatívne parametre a využitie kŕmnych plodín. Viacročné krmoviny v ekosystéme na ornej pôde. Jednoročné krmoviny v ekosystéme na ornej pôde. Produkčný a mimoprodukčný význam trávnych ekosystémov. Určujúce ekologické faktory, štruktúra porastov a druhová diverzitu. Dynamika nadzemnej a podzemnej biomasy. Typológia trávnych porastov. Uplatnenie pratológie v rôznych ekologických podmienkach.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- GREGOROVÁ, H. -- NOVÁK, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6.

Odporúčaná:
JANČOVIČ, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Trávne porasty a poľné krmoviny. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 127 s. ISBN 80-8069-187-8.
JANČOVIČ, J. Vybrané biologické, produkčné a kvalitatívne charakteristiky trávnych porastov zväzu Cynosurion ovplyvnené hnojením. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 93 s. ISBN 80-7137-601-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Jančovič, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: