Sylabus predmetu PHD_A043_N - Teoretické aspekty striedania plodín (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A043_N
Názov predmetu: Teoretické aspekty striedania plodín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie prezentácie projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže aplikovať nové poznatky o teoretických aspektoch striedania plodín, výrobnosti osevných postupov, transformácii energomateriálových tokov v rôznych typoch osevných postupov. Špecifiká striedania plodín v súčasných trhovoorientovaných sústavách rastlinnej výroby. Posilnenie schopnosti pracovať s databázami o pôdnom fonde v SR v intenciach požiadaviek EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické aspekty striedania plodín a udržateľný manažment v hospodársky vyváženej krajine. Špeciálne a špecializované osevné postupy, hodnotenie produktívnosti a energomateriálnych tokov, organická hmota v pôde, živiny a ich bilancia. Výrobnosť osevných postupov (vstupy - výstupy, hmoty a energií) vo vzťahu k rozličným výrobným podmienkam.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
J.A. Lockhard, A.J. Wiseman: Crop Husbandry, Oxford, 2002, 291 s.
Ch. Jacobson, ed.: Sustainable Agriculture, Uppsala, 2012, 505 s.
POSPÍŠIL, R.-LÍŠKA, E.-KOVÁČ, K.: Osevné postupy. Nitra NOI, UVTIP, 1999, 77s.
POSPÍŠIL, R.-VILČEK, J.: Energetika sústav hospodárenia na pôde. Bratislava, 2000 , 108s.
POSPÍŠIL,R.: Projektovanie osevných postupov a poľnohospodárskych sústav. Nitra, VES SPU 1999, 151s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
0 %100,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 01. 2020.

Typ výstupu: