Sylabus predmetu PHD_A040_N - Teória udržateľných poľnohospodárskych systémov (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_A040_N
Názov predmetu:
Teória udržateľných poľnohospodárskych systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester: všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent porozumie teoretickým základom vývoja poľnohospodárskych sústav, je schopný riešiť projektovanie sústav na základe parametrov udržateľnosti, využíva pokrokovú vedeckú metodológiu.
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia poľnohospodárskych systémov, štruktúra a charakteristika systému, stabilita a diverzita systému, determinanty, zdroje, procesy a udržateľnosť. Udržateľnosť agroekosystémov (teórie Conway, Tisdel). Integrované a ekologické poľnohospodárske systémy, metodologické aspekty, parametre a metódy, projektovanie udržateľných systémov, vypracovanie projektu, prezentácia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ALTIERI, M.A.: Agroecology - The Science of Sustainable Agriculture. 2nd
and World Bank Rome and Washington D.C.: Malcolm Hall, 2001, 409s. ISBN
DALTON, G.E.: Managing Agricultural Systems, Appl. Science publishers
DIXON, J. - GULLIVER,A. - GIBBON, D.: Farming Systems and Poverty. FAO
ed.London: Westviev Press. 1995. 433 s.
GLIESMAN, S.R.: Agroecosystem sustainability. Boca Raton: CRC Pres LLC,
SPEDDING, C.R.: An Introduction to Agric. Systems, Elsevier
VEREIJKEN, P. a kol.:Desingning Prototypes, Wageningen , Netherlandes, 1994
2001, 210s. ISBN 0-8493-0894-1
92- 5-104627-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
10. 1. 2020
Schválil:
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 01. 2020.

Typ výstupu: