Sylabus predmetu PHD_A061_N - Zrnoviny (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A061_N
Názov predmetu: Zrnoviny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve semestrálne práce po 20 bodoch a záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať poznatky o produkčnom a akumulačnom procese obilnín, strukovín a olejnín. Pochopí dôležitosť vzťahu medzi produkčným a akumulačným potenciálom pri tvorbe konečnej úrody. Prehĺbi si poznatky o najnovších pestovateľských technológiách, ovplyvňujúcich tento proces. Oboznámi sa s najnovšími výsledkami vedy a výskumu dosiahnutými v oblasti zrnovín doma i v zahraničí.
Stručná osnova predmetu:
Perspektívy a trendy rozvoja zrnovín vo svete a v SR - zákonitosti teórie tvorby úrody so zreteľom na biologickú racionalizáciu intenzifikačných faktorov - perspektívne pestovateľské technológie zabezpečujúce trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Karabínová, M.-Molnárová, J.-Procházková, M.:Obilniny I. 1995 Nitra, ISBN 80-85330-63-6, 110 s.
KARABÍNOVÁ,M. - MOLNÁROVÁ,J. - ŽEMBERY,J.: Obilniny III. 2001, KURIER plus REKLAMA ISBN 80-88843-23-5
Molnárová, J.-Žembery, J.: Obilniny II. 1999 ISBN 80-85330-65-2, 102 s.
Obilninárske listy
vedecké časopisy: Rostlinná výroba, Poľnohospodárstvo, Acta fytotechnica,

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: