Sylabus predmetu PHD_M027 - Diferenciálny počet (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_M027
Názov predmetu: Diferenciálny počet
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými pojmami diferenciálneho počtu, ktoré sú potrebné na štúdium odborných predmetov na Technickej fakulte. Študent bude schopný aplikovať tieto poznatky v praxi.
Stručná osnova predmetu:
funkcia n - reálnych premenných, lokálne extrémy a viazané extrémy funkcie n - reálnych premenných, derivácia v smere, gradient funkcie, kvadratické formy a ich použitie, funkcia daná implicitne, metóda najmenších štvorcov, diferenciálne rovnice 1. rádu, so separovateľnými premennými, homogénne diferenciálne rovnice 1. rádu, lineárne diferenciálne rovnice 1. rádu, 2. rádu, sústava diferenciálnych rovníc, ukážky aplikácií v technických odboroch.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- DRÁBEKOVÁ, J. -- BARANÍKOVÁ, H. -- GREGÁŇOVÁ, R. -- FARKAŠOVÁ, M. Matematika a jej aplikácie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 375 s. ISBN 978-80-552-0479-6.
PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. Vybrané kapitoly z matematiky pre študentov Technickej fakulty. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 136 s. ISBN 978-80-552-0301-0.
Eliáš, J.- Horváth, J. - Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky. 1. časť. Alfa Bratislava, 6. vydanie, 1985, 360 s.
Eliáš, J.- Horváth, J. - Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky. 2. časť. Alfa Bratislava, 6. vydanie, 1986, 320 s.
Eliáš, J.- Horváth, J. - Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky. 3. časť. Alfa Bratislava, 3. vydanie, 1985, 220 s.
Jirásek, F. - Benda, J. - Čipera, S. - Vacek, M.: Sbírka řešených príkladú z matematiky III. SNTL Praha, 1989, 400 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

VN
100,0 %
0 %
Vyučujúci : Mgr. Vladimír Matušek, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020
Schválil:
Mgr. Vladimír Matušek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: