Sylabus predmetu PHD_E048_N - Dizertačný projekt A (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E048_N
Názov predmetu:
Dizertačný projekt A
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 15
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje a prezentuje vedecký príspevok na vedeckej konferencii. Príspevok je publikovaný v zborníku konferencie. Výsledky dokladuje programom konferencie a zborníkom konferencie s publikovanou prácou doktoranda.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa skúsenosti so spracovaním a prezentovaním prvých (predbežných) výsledkov výskumu pri riešení témy v študijnom odbore formou vedeckého príspevku na vedeckej konferencii.
Stručná osnova predmetu:
- Výber témy príspevku v spolupráci so školiteľom
- Vypracovanie osnovy práce, vrátane metodiky získania a spracovania údajov
- Zber a spracovanie údajov s využitím štatistických metód
- Vypracovanie príspevku podľa pokynov organizátorov konferencie
- Príprava prezentácie príspevku
- Prezentácia
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: