Sylabus predmetu PHD_E049_N - Dizertačný projekt B (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E049_N
Názov predmetu:
Dizertačný projekt B
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
15
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie písomnej práce k štátnej dizertačnej skúške v požadovanej rámcovej štruktúre a v rozsahu max. 2 autorské hárky.
Výsledky vzdelávania:
Študent zostaví písomnú prácu k štátnej dizertačnej skúške. Cieľom je vypracovať draft dizertačnej práce s akcentom na metodiku dizertačnej práce vychádzajúcej z kvalitného prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky v oblasti témy dizertačnej práce k prezentácii pred komisiou štátnej dizertačnej skúšky.
Stručná osnova predmetu:
- Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky
- Cieľ dizertačnej práce
- Materiál a metodika práce
- Priebezné výsledky
- Záver
- Zoznam použitej literatúry
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: