Sylabus predmetu PHD_E034_N - Informačné systémy (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E034_N
Názov predmetu:
Informačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test za 30 bodov a záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie vytváraniu informačných systémov, dokáže aplikovať poznatky pri ich integrácii do vyšších štruktúr a dokáže analyzovať výstupy pre ekonomické riadenie. Študent zároveň dokáže identifikovať možné poškodenia informačných systémov a odstrániť rôzne infiltrácie.
Stručná osnova predmetu:
Predmet svojim obsahom ponúka študentom získať informácie o rôznych spôsoboch vytvárania informačných systémov, ich rôznych štruktúrach v podmienkach relačných databázových systémov. Pre vypracovanie IS sa bude využívať vybraný objektovo orientovaný systém a jeho produkty. Obsahom bude predmet zameraný na efektívne využívanie výsledných informácií manažmentom podnikov a rôznych obchodných organizácií.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUČERA, M. -- LÁTEČKOVÁ, A. Informačné systémy v podnikovej praxi. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 113 s. ISBN 80-8069-735-3.
KUČERA, M. -- LÁTEČKOVÁ, A. Podnikové informačné systémy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 205 s. ISBN 80-8069-452-4.

Odporúčaná:
KUČERA, M. Znalostné systémy a ich aplikácia v pôdohospodárstve 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 112 s. ISBN 978-80-970240-3-1 (monografia)
3. Palmer, S.- Weaver, M.: Úloha informácií v manažérskom rozhodovaní. Grada 2000.
4. Rodryčová, P.- Staša, P.: Bezpečnosť informácií ako podmienka prosperity firmy. Grada 2000.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Milan Kučera, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Anna Látečková, PhD. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Milan Kučera, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: