Sylabus predmetu PHD_E019_N - Manažment III (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E019_N
Názov predmetu:
Manažment III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent na doktorandskom štúdiu pripraví dizertačný projekt a projekt k dizertačnej práci vo vzťahu k téme dizertačnej práce. Záverečná písomná práca (60 bodov), domáce zadania (20 bodov), seminárna práca (20 bodov). Na absolvovanie predmetu je potrebné získať najmenej 64 bodov.


Výsledky vzdelávania:
Študent III. stupňa štúdia porozumie teoretické vysvetlenie a praktické uplatnenie poznatkov z parciálnych manažmentov a hľadať súvislosti a syntetizujúce prvky celostného manažmentu. Absolvent predmetu porozumie základným princípom celostného manažmentu.


Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a vývoj manažmentu, funkcie manažmentu, organizačné ciele,podnik v trhovej ekonomike, hodnoty a etika organizácie, manažérska filozofia, osobnosť manažéra, ľudské zdroje, výber manažérskeho štýlu, národné kultúrne rozmery vedenia, tímová organizácia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠAJBIDOROVÁ, M. -- LUŠŇÁKOVÁ, Z. -- HRDÁ, V. Organizácia manažérskej práce. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 195 s. ISBN 978-80-552-1916-5.

Odporúčaná:
Cejthamr, V. - Dědina Jiří. 2005. Management a organizační chování. Praha: Grada, 2005, 339 s., ISBN 80-247-1300-4
Kadlečíková, Mária -- Czeglédi, Csilla -- Filo, Michal -- Hajós, László -- Hrdá, Veronika -- Kapsdorferová, Zuzana -- Lušňáková, Zuzana -- Marosne Kuna, Zsuzsanna -- Rak, Lukáš -- Šajbidorová, Mária -- Ubrežiová, Iveta Management. 1. vyd. Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2013. 248 s. ISBN 978-615-5224-47-8 (brož.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský a anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

A
B
CDEFX
76,9 %
15,4 %
7,7 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 13. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: