Sylabus predmetu PHD_E056_N - Manažment kvality II (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_E056_N
Názov predmetu: Manažment kvality II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semináre 39 hodín
Semestrálna práca 110,5 hodín
individuálna práca 110,5 hodín
Výsledky vzdelávania:
Počas štúdia predmetu Manažment II. doktorand porozumie podstate a významu predmetu manažmentu kvality v širšej rovine, naučí sa uplatňovať nástroje riadenia kvality, ktoré môže uplatňovať počas písania dizertačnej práce. Predmet napomáha rozvíjať manažérske zručnosti, analytické schopnosti, riešenie problémov, zlepšuje tímovú prácu a pripravuje absolventov flexibilne reagovať na zmeny.
Stručná osnova predmetu:
Manažment kvality II. sa zaoberá hlbšími poznatkami a praktickými riešeniami prípadových štúdii na doktorandskom stupni štúdia. Významná pozornosť je venovaná nástrojom riadenia kvality a ich uplatneniu v praxi. Predmet študentom umožňuje rozvinúť vedomosti v oblasti manažmentu kvality národnej a medzinárodnej politiky kvality, potravinovej bezpečnosti, potravinovej politiky, obchodnej politiky, spotrebiteľskej politiky, marketingu, SZF a distribúcie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAPSDORFEROVÁ, Z. Manažment kvality. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 142 s. ISBN 978-80-552-0917-3.
KAPSDORFEROVÁ, Z. Manažment kvality. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita :, 2010. 145 s. ISBN 978-80-552-0490-1.
KAPSDORFEROVÁ, Z. Manažment kvality. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 120 s. ISBN 978-80-552-0115-3.
KAPSDORFEROVÁ, Z. -- PYŠNÝ, T. Quality management. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0937-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom semestri, ak si ho zapíše min. 20 študentov
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCD
E
FX
100,0 %
0 %
0 %0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: