Sylabus predmetu PHD_E300_N - Obhajoba dizertačnej práce (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E300_N
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
30
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
získanie minimálne 150 kreditov
Výsledky vzdelávania:
Študent obhajobou dizertačnej práce je schopný aplikovať získané poznatky v spoločenskej praxi. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou, po úspešnom absolvovaní ktorej študentovi je udelený akademický titul Philosophie doctor (v skratke PhD.).
Stručná osnova predmetu:
- Prezentácia dizertačnej práce
- Vyjadrenie sa k posudkom oponentov dizertačnej práce
- Diskusia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra je definovaná vzhľadom na zameranie dizertačnej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDE
FX
68,8 %
21,9 %
6,3 %
3,0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 13. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: