Sylabus predmetu E15-0193-B - Podnikový manažment (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0193-B
Názov predmetu: Podnikový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vyracovanie a prezentácia seminárnej práce - 20b
aktívna práca pri riešení zadaní na cvičeniach - 5b
skúška - 75b

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov:
- základné zásady a postupy zakladania jednotlivých organizačno-právnych foriem podnikov,
- ovládať typológiu podnikov, predpoklady a výhody ich združovania,
- v teoretickej i praktickej rovine zvládnuť predmet, funkcie, stupne a zručnosti podnikového manažmentu,
- vytvárať racionálne vnútropodnikové štruktúry a pružne ich prispôsobovať aktuálnym zmenám.
Po absolvovaní predmetu musí študent ovládať systém jednotlivých funkcií podnikového manažmentu a ich vzájomné prepojenie, formovanie organizačnej kultúry v podniku, prácu so skupinami a zásady spoločenskej zodpovednosti podniku.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a cieľové zameranie podnikového manažmentu
Podnik a podnikový manažment
Plánovanie v podniku
Rozhodovanie v podniku
Organizovanie v podniku
Pružné organizačné štruktúry
Ekonomická a podnikateľská štruktúra podniku
Sociálna štruktúra podniku
Formy spolupráce podnikov
Ovplyvňovanie ako subsystém podnikového manažmentu
Kontrola ako subsystém podnikového manažmentu
Podniková kultúra
Spoločenská zodpovednosť podniku a podnikateľská etika

Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAVOV, R. -- LANČARIČ, D. Manažment podniku. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 115 s. ISBN 978-80-552-1084-1.
HAMBÁLKOVÁ, M. -- LUŠŇÁKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. -- KÁDEKOVÁ, Z. Manažment obchodnej firmy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 228 s. ISBN 978-80-552-1815-1.
HORSKÁ, E. -- UBREŽIOVÁ, I. Business management - practice and theory in the 21st century. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2013. ISBN 978-80-552-1026-1.
KADLEČÍKOVÁ, M. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- FILO, M. -- HRDÁ, V. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- LUŠŇÁKOVÁ, Z. -- MALEJČÍKOVÁ, A. -- RAK, L. -- ŠAJBIDOROVÁ, M. BPlan2 Management & Marketing. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2015. 191 s. ISBN 978-80-552-1335-4.

Odporúčaná:
Gozora,V.: Podnikový manažment. 1996,191 s. ISBN 80-7137-341-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (prednášajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 17. 01. 2020.

Typ výstupu: