Sylabus předmětu Z15-0089-I - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0089-I
Názov predmetu:
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet:
semestrálny projekt - 40 bodov

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent nadobudne aktuálne poznatky zo základných princípov a metodických postupov procesu EIA/ SEA, ako povinného nástroja prevencie degradácie životného prostredia a konceptu udržateľného rozvoja. Umožní mu zaradiť sa do pracovných skupín podnikajúcich nielen v oblasti posudzovania vplyvov činností na ŽP, ale aj v iných činnostiach, uplatňujúcich princípy udržateľného rozvoja.
Stručná osnova predmetu:
História, vývoj procesu posudzovania vplyvov na ŽP a dôvody jeho zavedenia do právneho systému SR. Charakteristika a štruktúra zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Metodický postup posudzovania návrhov strategických dokumentov (politiky, koncepcie, plány, programy), dokumentov s celoštátnym dosahom a posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice. Metodický postup posudzovania vplyvov činností (stavby, zariadenia, činnosti) na životné prostredie – subjekty procesu, činnosti podliehajúce posudzovaniu, základné kroky posudzovania.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STREĎANSKÁ, A. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v rezorte poľnohospodárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 130 s. ISBN 978-80-552-0154-2.

Odporúčaná:
MAJERNÍK, M. a kol., 2007. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. Skalica, 2007. 278 s. ISBN 978-80-969700-1-8
MŽP SR – SAŽP, 2008. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Všeobecná príručka: Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava-Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, 2008. 63 s. ISBN 978-80-88850-79-3
Zákon 408/2011 Z.z 408 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 378

A
B
CDE
FX
34,9 %
18,0 %
14,0 %
16,7 %15,6 %0,8 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
21. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 21. 02. 2020.

Typ výstupu: