Sylabus predmetu PHD_M067_N - Aplikovaná mechanika (TF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
PHD_M067_N
Názov predmetu: Aplikovaná mechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie poznatkom z oblasti metód vyhodnocovania prevádzkových náhodných procesov, kmitaniu sústav s rôznymi stupňami voľnosti. Pochopí podstatu stratégie a organizácie merania, modelovania náhodných procesov a kmitania. Získa praktické zručnosti pri využití štatistickej dynamiky aj pri analýze stochastických procesov, kmitania a dynamiky konštrukcií v reálnych prevádzkových podmienkach. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky nielen v laboratórnej praxi, ale aj vo výskume.
Stručná osnova predmetu:
Analýza prevádzkových náhodných procesov, modelovanie náhodných procesov, kmitanie sústav s mnohými stupňami voľnosti. Vlastnosti sústav - vlastné tvary a vlastné čísla. Modálna analýza sústav. Počítačové simulácie. Dynamika konštrukcií. Úvod do metódy konečných prvkov. Vlastnosti konštrukcií zostavených z konečných prvkov - vlastné tvary, vlastné čísla. Modálna analýza konštrukcií modelovaných konečnými prvkami. Počítačové simulácie jednoduchých rámových a prútových konštrukcií.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kožešník, J.: Kmitání mechanických soustav. Académia, Praha, 1979.
Thomson, W. T.: Theory of Vibration. London, 1988.
Toshio, M. - Tatsuhito, K.: Varietions Methodsin Mechanics. New York, 1992.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. Ing. Marian Kučera, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ján Pršan, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
3. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Marian Kučera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 03. 2020.

Typ výstupu: