Sylabus předmětu PHD_M087_N - Integrované manažérske systémy (TF - 2020/2021 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_M087_N
Názov predmetu:
Integrované manažérske systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
výrobné technológie - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie problematike manažérskych systémov kvality, potrebných pre pochopenie a zvládnutie najdôležitejších procesov v organizácii. Absolvent predmetu získa praktické zručnosti pre analyzovanie a identifikáciu procesov a následne dokáže prijímať nápravné opatrenia na minimalizovanie nezhôd. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky nielen v praxi, ale aj vo výskume.
Stručná osnova predmetu:
Koncepcia kvality a jej vývoj. Analýza požiadaviek zákazníkov.Ciele kvality. Vybrané nástroje a metódy kvality.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KORENKO, M. Manažérstvo kvality procesov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 106 s. ISBN 978-80-552-0789-6.
KORENKO, M. -- BELOEV, H I. -- KAPLÍK, P. Quality control, using PPAP method: scientific monograph. 1. vyd. Ruse : Angel Kanchev University of Ruse, 2013. ISBN 978-619-7071-12-2.
HRUBEC, J. -- VIRČÍKOVÁ, E. -- BAJLA, J. -- DUFINEC, I. -- GIRMANOVÁ, L. -- GRMANOVÁ, E. -- HEKELOVÁ, E. -- JANOŠCOVÁ, R. -- JAŠKOVÁ, D. -- JULÉNY, A. -- KNEPPO, P. -- KUREKOVÁ, E. -- LAKATOŠ, P. -- MAJER, I. -- MAJERNÍK, M. -- NOVÁKOVÁ, R. -- PAČAIOVÁ, H. -- PALFY, P. -- PETRÍK, J. -- SINAY, J. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. -- TKÁČ, M. -- ZGODAVOVÁ, K. -- ŽABKA, J. -- ŽARNOVSKÝ, J. Integrovaný manažérsky systém. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 535 s. ISBN 978-80-552-0231-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A
BC
D
E
FX
92,3 %
7,7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
3. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 03. 2020.

Typ výstupu: