Sylabus předmětu PHD_M016_N - Riadenie kvality (TF - 2020/2021 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
PHD_M016_N
Názov predmetu:
Riadenie kvality
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester: výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť poznatky v oblasti riadenia kvality, ktoré vedú k zlepšovaniu kvality vo výrobných organizáciach a spokojnosti zákazníka.
Stručná osnova predmetu:
Riadenie kvality v zmysle noriem ISO 9000, zabezpečenie kvality v zmysle TQM, nástroje a metódy riadenia kvality, perspektívy vo vývoji riadenia kvality, ekonomický význam kvality, náklady na kvalitu, ochrana spotrebiteľa.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUBEC, J. -- VIRČÍKOVÁ, E. -- BAJLA, J. -- DUFINEC, I. -- GIRMANOVÁ, L. -- GRMANOVÁ, E. -- HEKELOVÁ, E. -- JANOŠCOVÁ, R. -- JAŠKOVÁ, D. -- JULÉNY, A. -- KNEPPO, P. -- KUREKOVÁ, E. -- LAKATOŠ, P. -- MAJER, I. -- MAJERNÍK, M. -- NOVÁKOVÁ, R. -- PAČAIOVÁ, H. -- PALFY, P. -- PETRÍK, J. -- SINAY, J. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. -- TKÁČ, M. -- ZGODAVOVÁ, K. -- ŽABKA, J. -- ŽARNOVSKÝ, J. Integrovaný manažérsky systém. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 535 s. ISBN 978-80-552-0231-0.

Odporúčaná:
Bjorn Andersen, Tom Fagerhaug Analýza kořenových příčin (Zjednodušené nástroje a metódy), Česká spoločnosť pro jakost, Praha 2011, s.238, ISBN 978_80_02_02356_2
Grenčík a kol.: Manažérstvo údržby. Vydala Slovenská spoločnosť údržby, BEKI design, s.r.o. Košice 2013. s. 630. ISBN 978-80-89522-03-3
Súbor noriem ISO 9000.
Veber, J.Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Grada Publishing, spol.s.r.o., Praha 2002.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A
B
C
D
EFX
66,7 %
0 %
33,3 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
3. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 03. 2020.

Typ výstupu: