Sylabus předmětu PHD_M005_N - Technika na spracovanie rastinných produktov (TF - 2020/2021 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
PHD_M005_N
Názov predmetu:
Technika na spracovanie rastinných produktov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu:
Absolvent predmetu porozumie princípom práce strojov na spracovanie rastlinných produktov, ich konštrukcii a možnostiam ich použitia.

Vzdelávací výsledok:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky o konštrukcii strojov na spracovanie rastlinných produktov vo výrobnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Teoretický základ spracovateľských procesov, technika pre mechanické, hydromechanické, tepelné a difúzne procesy v potravinárskom priemysle. Dopravné zariadenia a technické vybavenie skladovacích objektov v potravinárskych podnikoch.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Potravinárska technika. Prešov: Prešovská univerzita, 2005. ISBN 80-8073-410-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
3. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 03. 2020.

Typ výstupu: