Sylabus predmetu Z15-0045-B - Záhradnícka dendrológia (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0045-B
Názov predmetu:
Záhradnícka dendrológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test 20 bodov
Poznávanie herbárových položiek a neolistených konárikov 20 bodov
Exkurzia

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa naučia základný sortiment okrasných listnatých, ihličnatých a vždyzelených listnatých drevín. Naučia sa morfologické znaky, ekologické nároky a použitie nielen domácich, ale i introdukovaných druhov drevín. Absolvent predmetu dokáže identifikovať základný sortiment drevín a ich kultivarov, rozumie ekologicko-pestovateľským nárokom, je schopný aplikovať poznatky z dendrológie v rámci sadovníckej tvorby.
Stručná osnova predmetu:
Teoretická príprava pozostáva z prednášok (2 hodiny týždenne) a praktických cvičení (2 hodiny týždenne), semestrálnej práce, určovania druhov z herbárových položiek a neolistených konárikov, štúdia literatúry a preverenia vedomostí formou testu (nomenklatúra, ekologické nároky, použitie v krajinnej tvorbe, morfológia). Skúška prebieha písomnou a ústnou formou (60 bodov) Test a určovanie herbárových položiek (40 bodov)
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUBÍK, P. -- ROVNÁ, K. -- RAČEK, M. -- MŇAHONČÁKOVÁ, E. Ihličnaté a vždyzelené dreviny v sadovníckej tvorbe. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 158 s. ISBN 978-80-552-0030-9.
HRUBÍK, P. -- ROVNÁ, K. -- RAČEK, M. Ihličnaté a vždyzelené dreviny v sadovníckej tvorbe. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 131 s. ISBN 80-8069-473-7.
HRUBÍK, P. Listnaté dreviny v sadovníckej tvorbe. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 139 s. ISBN 80-8069-125-8.

Odporúčaná:
Dirr, M. A. Dirr's hardy trees and shrubs. Portland : Timber Press, Inc. 1998, 493 p. ISBN 0-88192-404-0
Hillier, J. - Coombes, A. The Hillier manual of trees and shrubs. Singapore : KHL. 2007, 512 p. ISBN 978-0-7153-2664-0
Hurych, V. 1995. Sadovníctvo. Bratislava : Príroda. 1995. 200 s. ISBN 80-07-00755-5
Wagner, B., 1989. Sadovnická tvorba 1. a 2., Praha : SZN. 1989, 336 s. ISBN 80-209-0031-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 149

A
BCDEFX
33,6 %
23,5 %22,8 %
10,1 %
9,4 %0,6 %
Vyučujúci :
Ing. Ján Kollár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
4. 3. 2020
Schválil:
Ing. Katarína Rovná, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 04. 03. 2020.

Typ výstupu: