Sylabus předmětu T15-0141-I - Bioinžinierstvo (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0141-I
Názov predmetu:
Bioinžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technológia potravín - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, prezentácia projektu
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa poznatky o procesoch a technike v biotechnologickej výrobe a osvojí si postupy pre výpočet materiálových a energetických bilancií výrobných procesov.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o procesoch a technike vo výrobnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje základné informácie o princípoch a technických zariadeniach využívaných v biotechnológiách, o prenose hybnosti, tepla a látky v bioreaktoroch. Absolvent si osvojí postupy pre výpočet materiálových a energetických bilancií jednotlivých operácií a celých výrob.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Biotechnology, Vol.2 Fundamnetals of Biochemical Engineering, Editor H., Braver, Weinhem Verlag Chemie, 1985, Moser, A., 1981, Bioprozesstechnik, Wien, Springer Verlag, 1981,
Chriašteľ, l., 1992, Bioreaktory, Bratislava, STU, 1992, 176, s.,
Chriašteľ, L. - Dzianik, F. 2008. Čistenie odpadových vôd. Procesy, stroje a zariadenia čistenia odpadových vôd. STU Bratislava, 2008, ISBN 978-80-227-2961-1, 224 s.
Kaštánek, F., 2001, Bioinžiýrství. Praha: ACADEMIA 334 s., ISBN 80-200-0768-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

A
B
C
D
E
FX
23,1 %
23,1 %20,9 %
14,3 %
18,6 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: