Sylabus predmetu T15-0155-I - Časti strojov (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0155-I
Názov predmetu:
Časti strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy,aktívna účasť na cvičeniach a prednáškach, vypracovanie konštrukčných projektov v zmysle zadania.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť tvorivému inžinierskemu mysleniu v procese rozmerového navrhovania vybraných druhov strojových súčiastok a prevodových mechanizmov. Zoznámiť sa so základnými teóriami, výpočtovými modelmi a postupmi výpočtu pri návrhu strojových súčiastok všeobecného použitia a ich aplikácií do montážnych jednotiek.
Stručná osnova predmetu:
1. Spoje
1.1. Spoje rozoberateľné
1.1.1 Spoje závitové
1.1.2 Spoje čapové a kolíkové
1.1.3 Spoje perové a drážkované
1.1.4 Spoje trecie (zverné)
2. Súčiastky nosné a podporné
2.1 Hriadele a nápravy
2.2 Valivé uloženia
3. Prevody mechanické
3.1 Prevody trecie
3.1.1 Prevody trecie priame – základné charakteristiky
3.1.2 Prevody trecie nepriame (klinové) – základné charakteristiky
3.2 Prevody reťazové – základné charakteristiky
3.3 Prevody ozubené – základné charakteristiky
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kurmas a kol.: Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu. TF SPU Nitra 2014, ISBN978-80-552-1151-0
1. RUSNÁK,J.-KADNÁR,M.(2020): Častí strojov. Vysokoškolská učebnica, TF SPU Nitra, ISBN 978-80-552-2140-3, Rozsah 106 strán.
7. RUSNÁK,J. a kol.: Konštrukčné prvky strojov. TF SPU Nitra, 2017, ISBN 978-80-552-1674-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 343

A
BCD
E
FX
16,6 %
7,9 %
9,6 %
13,7 %
41,1 %
11,1 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: