Sylabus predmetu T15-0109-B - Počítačová grafika v technickej praxi (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0109-B
Názov predmetu:
Počítačová grafika v technickej praxi
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 3. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie 8 individuálnych zadaní po 10 bodov a záverečný individuálny projekt za 20 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov vyhotoviť, uložiť, modifikovať a tlačiť výkresovú technickú dokumentáciu a objasniť možnosti počítačovej grafiky.
Absolvent predmetu porozumie základné princípy CAD-systémov, dokáže využívať prácu v hladinách pre kreslenie izometrií a využívať vytváranie a modifikáciu blokov pre opakované a transformované využitie. Na základe predloženého zadania dokáže vypracovať technickú dokumentáciu podľa požadaviek stupňa výrobnej alebo stavebnej dokumentácie.
Stručná osnova predmetu:
1.
Počítačom podporovaná grafika, užívateľské rozhranie, prvky a parametre základného okna AutoCADu. (dotácia 0/4)
 
a.
Organizácia výkresov, vytvorenie nového výkresu, používanie príkazov, systém práce s nástrojovými panelmi. Prezenčná forma štúdia (pre študijný program ADB dištančná forma).

2.
Druhy súradníc a súradných systémov, kreslenie konštrukcií v rôznych súradných systémoch. (dotácia 0/4)
 
a.
Základné princípy a rozdiely zobrazovania na geometrických príkladoch, samostatné vypracovanie obrázkov podľa grafických predlôh. Prezenčná forma štúdia (pre študijný program ADB dištančná forma).

3.Uchopenie objektov, bodové filtre, kreslenie pomocou uchopenia objektov. Kresliace módy, práca s blokmi a panelmi nástrojov pre kreslenie. (dotácia 0/4)
 
a.Vypracovanie 1. individuálneho grafického zadania pomocou kresliacich módov, práca s blokmi a panelmi nástrojov pre kreslenie.Dištančná forma štúdia (pre študijný program ADB prezenčná forma).

4.
Spôsoby selekcie objektov pre modifikáciu, významné body na objektoch – uzly a ich použitie. Modifikácia objektov, zmena vlastností objektov. (dotácia 0/4)
 
a.
Vypracovanie 2. individuálneho grafického zadania prostredníctvom modifikácie objektov, zmeny vlastností objektov. Dištančná forma štúdia (pre študijný program ADB prezenčná forma).

5.
Usporiadanie výkresu pomocou hladín, farieb a typov čiar, získavanie informácií z výkresu. Usporiadanie výkresov, práca s hladinami, informácie na úrovni objektu. (dotácia 0/4)
 
a.
Vypracovanie 3. individuálneho grafického zadania s využitím práce s hladinami, informácií na úrovni objektu. Prezenčná forma štúdia (pre študijný program ADB dištančná forma).

6.
Vytváranie textu vo výkresoch, šrafovanie. Vytváranie jednoriadkového textu, štýl písma, vytváranie viacriadkového textu, práca s textom pre grafické výstupy technickej dokumentácie; možnosti šrafovania. (dotácia 0/4)
 
a.
Vypracovanie 4. individuálneho grafického zadania s vytváraním d-tedtu a m-textu, štýl písma, vytváranie viacriadkového textu, práca s textom pre grafické výstupy technickej dokumentácie; možnosti šrafovania. Prezenčná forma štúdia (pre študijný program ADB dištančná forma).

7.
Kótovanie výkresov, nastavenie prvkov kóty, kreslenie priamych, šikmých a špeciálnych kót, rovnobežné a reťazové kótovanie, editácia kót a kótovacie štýly. (dotácia 0/4)
 
a.
Vypracovanie 5. individuálneho grafického zadania s rozkreslením súčiastky vrátane správneho kótovania prostredníctvom rôznych kótovacích štýlov. Dištančná forma štúdia (pre študijný program ADB prezenčná forma).

8.
Vytvorenie výkresu pomocou pokročilých kresliacich a modifikačných módov. (dotácia 0/4)
 
a.Vypracovanie 6. individuálneho grafického zadania. Rozšírenie základných poznatkov o ďalšie dialógové okná a nové kresliace a modifikačné módy. Dištančná forma štúdia (pre študijný program ADB prezenčná forma).

9.Rozšírenie základných poznatkov o ďalšie dialógové okná a nové kresliace a modifikačné módy. Prezenčná forma štúdia (pre študijný program ADB dištančná forma. (dotácia 0/4)
 
a.
Vypracovanie 7. individuálneho grafického zadania s využitím ďalších dialógových okien a nových kresliacich a modifikačných módov. Prezenčná forma štúdia (pre študijný program ADB dištančná forma).

10.
Kreslenie nárysu a bokorysu súčiastky. Pokročilé panely nástrojov pre kótovanie a texty. (dotácia 0/4)
 
a.
Vypracovanie 8. individuálneho grafického zadania s využitím pokročilých nástrojov pre kótovanie a texty. Prezenčná forma štúdia (pre študijný program ADB dištančná forma).

11.
Práca na individuálnom záverečnom semestrálnom zadaní – 1. časť (dotácia 0/4)
 
a.
Práca na výkresovej dokumentácii, konzultácia problémov a odstraňovanie chýb. Dištančná forma štúdia (pre študijný program ADB prezenčná forma).

12.Práca na individuálnom záverečnom semestrálnom zadaní – 2. časť (dotácia 0/4)
 
a.
Práca na výkresovej dokumentácii, konzultácia problémov a odstraňovanie chýb. Dištančná forma štúdia (pre študijný program ADB prezenčná forma).

13.
Záverečné zhrnutie, sumarizácia poznatkov, ďalšie možnosti uplatnenia vedomostí v počítačovej grafike. (dotácia 0/4)
 
a.
Kompletizácia zadaní a udelenie zápočtu. Dištančná forma štúdia.

Odporúčaná literatúra:
Základné:
MORAVČÍK, Ľ. Základy počítačovej grafiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 107 s. ISBN 978-80-552-0184-9.
PÁLEŠ, D. -- LENDELOVÁ, J. Úvod do CAD systémov: návody na cvičenia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 64 s. ISBN 978-80-552-0274-7.

Odporúčaná:
ADAMSKÁ, G. - MINAROVIČOVÁ, K. - VARGOVÁ, A. 2009. Konštrukcie pozemných stavieb 1. Spodná stavba. 2. vyd. Bratislava: STU, 181 s., ISBN 978-80-227-3054-9.
FOŘT, P. - KLETEČKA, J. 2006. Učebnice AutoCAD. Computer press: 2006. ISBN 80-251-1014-1.
MIKULÁŠ, M. - OLÁH, D. - MIKULÁŠOVÁ, D. 2003. Kreslenie konštrukcií v projektoch pozemných stavieb. 2. prepracované vydanie. Bratislava: Jaga group, 211 s., ISBN 80-88905-46-X.
PUŠKÁR, A. - OHRABLO, F. - PERNIŠOVÁ, A. - RAJPRICHOVÁ, V. - ILAVSKÝ, M. 2008. Konštrukcie pozemných stavieb. 1. vyd. Bratislava: STU, 230 s., ISBN 978-80-227-2994-9.
SPIELMANN, M. - ŠPAČEK, J. - AutoCAD - Názorný pruvodce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 908

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Milada Balková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Kuchar, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tímea Szabóová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2020
Schválil:
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 11. 09. 2020.

Typ výstupu: