Sylabus předmětu T15-0144-I - Potravinárska technika (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0144-I
Názov predmetu:
Potravinárska technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: technológia potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent môže získať v priebehu semestra 40 bodov a na záverečnej skúške 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o technike na spracovanie poľnohospodárskej produkcie v potravinárskom priemysle. Pochopí procesy prebiehajúce v týchto zariadeniach, konštrukciu strojov a možnosti ich použitia.
Vzdelávací výsledok - absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v oblasti potravinárskeho priemyslu.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy potravinárskeho spracovania poľnohospodárskej produkcie, technika pre mechanické, hydromechanické, tepelné a difúzne procesy v potravinárskom priemysle. Dopravné zariadenia a technické vybavenie skladovacích objektov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAŽIMÍROVÁ, V. -- OPÁTH, R. Potravinárska technika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 99 s. ISBN 978-80-552-1640-9.

Odporúčaná:
Ružbarský Juraj a kol. 2005. Potravinárska technika, medzinárodná vysokoškolská učebnica. Prešov: Fakulta výrobných technológií v Prešove, 2005, s. 324-341, ISBN 80-8073-410-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 224

A
BC
D
EFX
21,4 %16,1 %23,7 %
16,1 %
22,3 %
0,4 %
Vyučujúci :
Ing. Tomáš Holota, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: