Sylabus předmětu T15-0145-B - Procesná technika (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0145-B
Názov predmetu:
Procesná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 5. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent môže získať v priebehu semestra 40 bodov a na záverečnej skúške 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu:
Absolvent predmetu získa poznatky o činnosti, konštrukčných princípoch techniky na realizáciu mechanických, hydromechanických, tepelných, difúznych a biochemických procesov vo výrobnej praxi.

Vzdelávací výsledok:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o konštrukčných princípoch procesnej techniky vo výrobnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Procesné vlastnosti látok. Technika na rozpájanie a spájanie tuhých látok. Technika na triedenie, dávkovanie a miešanie partikulárnych látok. Technika na potrubnú dopravu tekutín. Technika na tok tekutín pórovitou hmotou. Fluidizácia. Filtre a zariadenia na usadzovanie PL v plynnom prostredí. Filtre a zariadenia na usadzovanie PL v kvapalnom prostredí. Zariadenia na miešanie tekutín. Výmenníky tepla. Odparky. Sušiarne.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OPÁTH, R. -- KAŽIMÍROVÁ, V. Procesná technika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 151 s. ISBN 978-80-552-1104-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 336

A
B
C
D
EFX
10,1 %
6,5 %
10,7 %
16,7 %
40,2 %
15,8 %
Vyučujúci :
Ing. Tomáš Holota, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: