Sylabus predmetu T15-0070-I - Progresívne metódy konštruovania (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0070-I
Názov predmetu:
Progresívne metódy konštruovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
15 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa ucelené poznatky o systémoch vhodných pre automatizáciu rutinných inžinierskych prác. Pozornosť je upriamená najmä na efektívne využívanie CA... technológii.
Stručná osnova predmetu:
Význam automatizácie inžinierskych prác. Možnosti a predpoklady pre automatizáciu inžinierskych prác. Systémy pre 2-D konštruovanie - tvorba technickej dokumentácie. Systémy pre podporu dimenzovania. Systémy pre 3-D konštruovanie - tvorba trojrozmerných modelov. Integrované CAD/CAM systémy. Textové a grafické editory a ich uplatnenie v inžinierskej praxi. Technické databázy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GADUŠ, J. -- SEDLÁR, P. Počítačom podporované konštruovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 149 s. ISBN 80-8069-703-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 124

A
B
C
D
E
FX
58,9 %
18,5 %
21,8 %
0 %
0,8 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dušan Páleš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: