Sylabus predmetu T15-0112-B - Technické zariadenia budov (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0112-B
Názov predmetu:
Technické zariadenia budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 15 bodov, prezentácia individuálneho projektu za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnutie základných informácií o postupoch dimenzovania rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania.
Absolvent predmetu dokáže riešiť návrhy rozvodov vnútorných inžinierskych sietí obytných a prevádzkových budov.
Stručná osnova predmetu:
Dokumentácia stavieb a ich členenie, zdroje energií, zariadenia a rozvody tepelnej energie v budovách, vnútorné rozvody vody, kanalizačné systémy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KARANDUŠOVSKÁ, I. Technické zariadenia budov: zásobovanie vodou a kanalizácia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 155 s. ISBN 978-80-552-0977-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
EFX
0 %
0 %
100,0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Milada Balková, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: