Sylabus predmetu T15-0073-B - Základy konštruovania (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0073-B
Názov predmetu:
Základy konštruovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 1. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 1. semester
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude semestrálna práca (20 bodov) a individuálny projekt (20 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným zásadám a postupom pri tvorbe výkresovej dokumentácie strojových súčiastok a konštrukčných celkov. Pochopí tvorivý metodický postup pri tvorbe konštrukčného diela. Absolvent predmetu ovláda základné metódy navrhovania strojových súčiastok a jednoduchých konštrukčných celkov.
Stručná osnova predmetu:
Metódy a zásady konštruovania. Normalizácia. Technické materiály. Konštrukčné varianty riešení a spôsoby ich vyhodnotenia. Kreslenie konštrukčných prvkov strojov a montážnych jednotiek. Počítačové podpory konštruovania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kurmaz,L. a kol. (2014). Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu. TF SPU Nitra 2014, ISBN 978-80-552-1151-0
Rusnák,J. a kol.(2019): Základy konštruovania. Pracovné listy k cvičeniam. TF SPU Nitra 2019, ISBN 978-80-552-1985-1
Rusnák,J. a kol.(2019):Základy konštruovania. TF SPU Nitra 2019, ISBN 978-80-552-1990-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Kurmaz,L. a kol. (2014). Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu. TF SPU Nitra 2014, ISBN 978-80-552-1151-0
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 962

AB
C
D
E
FX
3,1 %8,2 %16,0 %24,6 %44,3 %
3,8 %
Vyučujúci : Ing. Vlastimil Malý, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. František Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: