Sylabus předmětu T15-0150-B - Základy potravinárskej techniky (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0150-B
Názov predmetu:
Základy potravinárskej techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
výživa ľudí - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent môže získať v priebehu semestra 40 bodov a na záverečnej skúške 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o princípoch práce a konštrukcii strojov používaných v potravinárskom priemysle.
Vzdelávacie výsledky - študent dokáže aplikovať poznatky v oblasti potravinárskeho priemyslu.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy princípov práce a konštrukcie strojov v potravinárskom priemysle. Dopravné zariadenia. Zariadenia na mechanické spracovanie poľnohospodárskych produktov. Zariadenia na konzervovanie potravín teplom a chladom. Vodné a energetické hospodárstvo v potravinárskom priemysle.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 204

A
B
C
D
E
FX
14,7 %
13,7 %
24,0 %
18,6 %
28,4 %
0,6 %
Vyučujúci : Ing. Tomáš Holota, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: