Sylabus předmětu T15-0103-B - Základy strojárskych technológií (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0103-B
Názov predmetu:
Základy strojárskych technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
5 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra absolvuje študent 2 písomné testy. Z každého testu môže získať maximálne 10 bodov. Počas semestra absolvuje praktické cvičenia, na ktorých mu bude pridelených max. 8 bodov za aktívnu účasť na cvičení. Zápočet je udelený za min. 92 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je oboznámiť poslucháčov a získať nové poznatky zo základných technológií trieskového a beztrieskového spracovania materiálov a s meraním v strojárskej praxi.

Absolvent je schopný orientovať sa v technológiách trieskového a beztrieskového spracovania materiálov a zvládnuť základné meradlá používané v strojárskej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Technické materiály, rozdelenie, základné vlastnosti technických materiálov. Ocele, výroba ocele. Základy merania, meradlá. Lícovanie, základné pojmy, sústava jednotnej diery a jednotného hriadeľa. Hodnotenie povrchu, drsnosť povrchu. Technológie trieskového a beztrieskového spracovania materiálov. Základná charakteristika, rozdelenie. Sústruženie, základné pojmy, kinematika, náradie, práce. Frézovanie, základné pojmy, kinematika, náradie, práce. Vŕtanie, vyvrtávanie, základné pojmy, kinematika, náradie, práce. Brúsenie, základné pojmy, kinematika, náradie, práce. Obrážanie, hobľovanie, základné pojmy, kinematika, náradie, práce. Zváranie elektrickým oblúkom, popis, zdroje zvar.prúdu, použitie ROZ, BOZP. Zváranie plameňom, popis technológie, použitie, BOZP. Tvárnenie, zlievanie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KORENKO, M. -- KROČKO, V. -- ŽITŇANSKÝ, J. -- DRLIČKA, R. -- KOVÁČ, I. Základy strojárskych technológií. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 130 s. ISBN 978-80-552-1243-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 639

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Juraj Baláži, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marián Bujna, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2020
Schválil: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 11. 09. 2020.

Typ výstupu: