Sylabus předmětu Z15-0139-I - Ateliéry tvorby verejnej zelene (FZKI - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0139-I
Názov predmetu:
Ateliéry tvorby verejnej zelene
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie5 hod. týždenne / 65 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
65 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester:
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 1. semester
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Priebežné hodnotenie stavu vypracovania návrhu projektu.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa komplexné myslenie a osvojí si tvorivú činnosť. Je schopný riešiť zadaný priestor verejnej zelene z hľadiska návrhu plôch zelene a prvkov malej architektúry.
Stručná osnova predmetu:
Predmet nadväzuje na predmet Ateliéry parkovej tvorby. Predmet je praktickou aplikáciou poznatkov z predmetu Teória parkovej tvorby. Študent rieši projektovú dokumentáciu väčších celkov zelene v sídlach. Objektom riešenia sú plochy verejnej zelene ako námestia, pešie zóny, uličné aleje, nábrežia riek, centrá rekreácie, kultúry a obchodu a pobytové parky.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Fine,M.: Urban spaces. Books Factory, S.L., Anman in Spain, ISBN 84-95692-18-X, 2002, 191p.
Finka, M. Architektonická kompozícia. Bratislava: FA-STU, 1994, 161s.
Jellice,G.: Designing the new Landscape. Thames and Hudson Ltd, London, 1997 ISBN 0-500-28033-9, 240s
Otruba I.: Zahradně architektonická tvorba, Brno MZLU, 2000, 90s. ISBN 80-7157-461-9
Otruba, I., 2005: Záhradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Vyd. ERA, Šlapanice, 355 s.
Rózová,Z.,Halajová,D.: Parková tvorba, Nitra, SPU,2002, 131s. ISBN 80-8069-103-7
Supuka, J., a kol., 1991: Ekologické princípy tvorby a ochrany zelene. VEDA, Vyd. SAV, Bratislava, 308 s.
Vidiella A.S.: The Source book of contemporary landscape design, Collins design, ISBN 978-0-06-153791-2, 600s
Zimmermann, A.: Constructing landscape, materials, techniques, structural components, Birkhause, Germany, 2009 ISBN 978-7643-8600-9, 533s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 227

A
B
CDEFX
41,9 %
26,0 %
22,0 %
6,6 %3,5 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Denisa Halajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil: Ing. Denisa Halajová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: