Sylabus předmětu Z15-0156-I - Obnova historickej zelene (FZKI - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0156-I
Názov predmetu:
Obnova historickej zelene
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Test z teoretických znalostí, kontrolné termíny rozpracovanosti semestrálnej práce.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zorientovať študenta v problematike obnovy historickej zelene, predovšetkým vo výbere obnovovanej časovej fázy, aplikácii obnovných postupov a metód, ako i ich následnej údržbe objektov historickej zelene.
Tieto zručnosti prakticky zohľadnia v semestrálnej práci, spočívajúcej vo vypracovaní štúdie obnovy objektu historickej zelene.
Stručná osnova predmetu:
Typológia a terminológia historickej zelene, prehľad slohových podôb historickej zelene, legislatívna ochrana. Prieskum historickej zelene, hodnotenie, limity a stupne obnovy. Metódy a postupy obnovy historickej zelene, zásady obnovy, kompozícia a materiály. Údržba historickej zelene, využitie a zmysel jej zachovania do budúcnosti.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kubišta, R.: Obnova historickej zelene. Vydavateľstvo SPU, Nitra, 116 s. ISBN 978-80-552-0727-8
Steinhübel, G., 1990: Slovenské záhrady a parky. OSVETA, Martin, 140 s.
Tomaško, I., 2004: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku. VEDA, SAV, Bratislava, 160s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 132

A
BCDE
FX
37,9 %
18,9 %
18,9 %14,4 %
9,9 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Denisa Halajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
Ing. Denisa Halajová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: