Sylabus předmětu Z15-0163-B - Sadovnícka kresba (FZKI - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: Z15-0163-B
Názov predmetu:
Sadovnícka kresba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovanie semestrálnej práce. Vypracovanie záverečného projektu.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov správnemu grafickému vyjadrovaniu v úrovni územnoplánovacej dokumentácie, urbanistickej štúdie a projektov pre architektonicko - urbanistické výkresy a projekty krajinárskych úprav.
Absolvent predmetu rozumie a je schopný tvoriť výkresy projektovej dokumentácie v záhradno-architektonickej tvorbe.
Stručná osnova predmetu:
Úprava architektonických výkresov. Kreslenie ceruzou a perom. Grafické techniky. Zobrazovanie sadovníckych úprav v pôdoryse, pôdorysné značky zelene. Mierka výkresov. Kreslenie pohľadov a rezov. Spôsoby priestorového zobrazovania - perspektívne zobrazovanie, axonometria, vykresľovanie do fotky. Model sadovníckych úprav. Kolorovanie výkresov. Zásady kreslenia stromov, kríkov a bylín. Kreslenie architektonických objektov, kreslenie perspektívy. Kreslenie ľudskej postavy.
Štylizovaná kresba štafážnych prvkov v architektonických výkresoch (zeleň, mobiliár, postavy).
Výtvarné zvládnutie návrhu modelovej situácie sadových úprav v pôdorysnej a priestorovej forme.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Antal, Kušnír, Slameň.: Abstrakcia a kreslenie architektonického priestoru, Bratislava Alfa, 1973, 129s.
Bertavski,T.:2003. Plan graphics for the landscape designer with section-elevation and computer graphics.New Jersey, Prentice Hall,2003 ISBN0-13-032-999-1
Dee, C. 2001. Form and fabric in the landscape architecture. ISBN 0-415-24637-7
Doyle, M. : 1999. Color drawing. ISBN 98-34054
Keller, Bendfeldt. 1996. Darstellung in der Freiraumplanung. 228 s. ISBN 3-8263-3063-3
Reid, G.W. 2002. Landscape graphics - plan, section and perspective drawing of landscape spaces. ISBN 0-8230-7333-5
Sullivan,CH. 2004. Drawing the landscape. 362 s. ISBN 0-471-43035-8
Sýkora.2003.: Architektonické kreslenie. Praha: ČVUT, 2003, 203s. ISBN 80-01-02773-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Denisa Halajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
Ing. Denisa Halajová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: