Sylabus predmetu PHD_P023_N - Biochemické laboratórne metódy (FBP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P023_N
Názov predmetu:
Biochemické laboratórne metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentovanie semestrálnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 93 bodov, na hodnotenie B min. 86 bodov, na hodnotenie C min. 79 bodov, na hodnotenie D min. 72 bodov a na hodnotenie E min. 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na vysvetlenie konkrétnych metód a postupov izolácie a detekcie biologicky aktívnych látok. Absolvent detailne porozumie metódam izolácie, purifikácie a fyzikálno - chemickej analýzy biologicky aktívnych látok, ako sú chromatografia (ionomeničová, afinitná), elektroforéza (SDS-PAGE, A-PAGE), ELISA, RIA, hmotnostná spektrometria.
Stručná osnova predmetu:
Metódy kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy biologicky aktívnych látok - elektroforéza, chromatografia, imunochemické metódy, hmotnostná spektrometria.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Pingoud, A. et al. Biochemical Methods. Weinheim: Wiley-VCH, 2002.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci)
RNDr. Juraj Miššík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 3. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: