Sylabus predmetu PHD_P089_N - Biotechnológie rastlín (FBP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P089_N
Názov predmetu:
Biotechnológie rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Potravinové zdroje a biotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie teoretickým princípom pletivových, bunkových a protoplastových kultúr,dokáže ich využívať v praxi pre produkciu cenných metabolitov, a biologicky aktívnych látok a pre regeneráciu rastlín s novými vlastnosťami a/alebo pre mikromnoženie rastlín. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v laboratórnej praxi a vo výskume.


Stručná osnova predmetu:
Metódy, techniky, operácie a technológie kultivácie pletivových rastlinných kultúr (izolácia protoplastov, somatická hybridizácia protoplastov, klonovanie, mikropropagácia a pod.). Kultivácia protoplastových kultúr, totipotencia bunky, indukcia vývinu embryí po oplodnení a embryokultúry, haploidy, somatická hybridizácia, pripcípy a metódy transformácie rastlín, rastlinné transformačné systémy, metódy identifikácie transgénov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MICHALÍK, I. -- LIBANTOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- HRICOVÁ, A. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Biotechnológie v rastlinnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 143 s. ISBN 978-80-552-0146-7.
RAŽNÁ, K. -- BEŽO, M. -- KUTIŠOVÁ, J. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- GAJDOŠOVÁ, A. -- OSTROLUCKÁ, M G. -- HRICOVÁ, A. -- LIBIAKOVÁ, G. Explantátové kultúry rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 127 s. ISBN 978-80-552-0323-2.

Odporúčaná:
George, E.F. a kol. Plant propagation by tissue culture. 3. vyd. Springer, 2008. 51s. ISBN 978-1-4020-5004-6 (Print) 978-1-4020-5005-3 (Online).
Chopra, V.L., Malik V.S., Bhat,S.R.: Applied plant biotechnology, 2001, Science publishers Inc., USA, pp. 384
Ondrěj Drobník Transgenoze rostlín, Academia vied ČR, 2002

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Libantová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
17. 3. 2020
Schválil:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: