Sylabus predmetu PHD_P052_N - Chémia a fyzika mlieka (FBP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P052_N
Názov predmetu:
Chémia a fyzika mlieka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet bude ukončený ústnou skúškou, hodnotenie A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie novým poznatkom o mlieku ako polydisperznom systéme a vzájomným vzťahom medzi jednotlivými zložkami mlieka. Študent je schopný stanovovať a analyzovať zložky mlieka a jeho vlastnosti. Študent dokáže identifikovať a analyzovať faktory ovplyvňujúce kvalitu mlieka.
Stručná osnova predmetu:
Základné zložky mlieka (tuk, bielkoviny, laktóza, minerálne látky) z pohľadu ich chemického zloženia a vlastností. Doplňujúce zložky mlieka významné z technologického a výživového hľadiska (napr. enzýmy, vitamíny, farbivá, organické kyseliny). Vlastnosti mlieka - senzorické, chemické, fyzikálne, technologické. Charakteristika vlastností, ich ovplyvňujúce faktory a význam z hľadiska technologického spracovania mlieka a hodnotenia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Sandholm, T.M., Saarela, M. 2003. Functional Dairy products, CRC press, 395 s.
Smith, G. 2003. Dairy processing. CRC press, 545 s.
Šnirc, J., Golian, J. a kol. Mlieko a mliečne výrobky,Nitra 2016, 254 s.ISBN 978-80-552-1451-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
BCDE
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: