Sylabus predmetu PHD_P087_N - Mikrobiálne biotechnológie (FBP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P087_N
Názov predmetu:
Mikrobiálne biotechnológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentovanie semestrálnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 93 bodov, na hodnotenie B min. 86 bodov, na hodnotenie C min. 79 bodov, na hodnotenie D min. 72 bodov a na hodnotenie E min. 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vysvetlenie podmienok a spôsobov kultivácie mikroorganizmov. Študent predmetu porozumie a dokáže riešiť zložité spôsoby využitia biotechnologických metód a postupov pri kultivácii mikroorganizmov. Absolvent získa vedomosti a praktické zručnosti, na základe ktorých dokáže aplikovať poznatky o kultivácii baktérií, mikroskopických húb a kvasiniek v poľnohospodárstve a potravinárstve.
Stručná osnova predmetu:
Spôsoby kultivácie mikroorganizmov. Produkcia biologicky aktívnych látok kultiváciou baktérií, mikroskopických húb a kvasiniek.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hui Y. H.: Food Biotechnology and Food Processing, Blackwel Publishing, 2006, ISBN 928-0-8138-1378-4
Channarayappa: Molecular Biotechnology, CRC Press, 2007

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
C
D
EFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci :
Ing. Eva Szabová, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 3. 2020
Schválil: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: