Sylabus predmetu PHD_P123_N - Pletivové kultúry rastlín (FBP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P123_N
Názov predmetu: Pletivové kultúry rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent sa oboznámi s metódami rastlinných bunkových, pletivových a orgánových kultúr a ich praktickej aplikácii v mikromnožení a pri zakladaní produkčných výsadieb, produkcii syntetických semien, ozdravovaní sadbového materiálu, v kryokonzervácii (in vitro) rastlinného materiálu či využití in vitro kultúr pre iné biotechnologické postupy ako napr. genetické modifikácie. Absolvent predmetu pochopí podstatu základných morfogénnych procesov v in vitro podmienkach ako sú organogenéza a embryogenéza - zygotová, somatická či gametická. Študent po absolvovaní predmetu získa praktické zručnosti v laboratóriu a osvojí sa základné zásady práce s pletivovými kultúrami. Tieto bude schopný aplikovať nielen v laboratórnej praxi ale aj vo výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Predmet ponúka študentom pôsobiacim v oblasti výskumu pletivových kultúr a rastlinných biotechnológií prehľad najmodernejších vedomostí z oblasti podmienok kultivácie in vitro, dôležitosti rastových regulátorov, organogenézy, somatickej vs. zygotovej embryogenézy, androgenézy, gynogenézy, znalostí o rôznych typoch pletivových kultúr (meristémové, nodálne, peľnicové a mikrospórové kultúry, kalusové a bunkové suspenzné kultúry, protoplastové kultúry, embryokultúry), o spôsobe ochrany fytogenofondu, ako aj o význame pletivových kultúr v rastlinných biotechnológiách.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MICHALÍK, I. -- LIBANTOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- HRICOVÁ, A. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Biotechnológie v rastlinnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 143 s. ISBN 978-80-552-0146-7.
RAŽNÁ, K. -- BEŽO, M. -- KUTIŠOVÁ, J. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- GAJDOŠOVÁ, A. -- OSTROLUCKÁ, M G. -- HRICOVÁ, A. -- LIBIAKOVÁ, G. Explantátové kultúry rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 127 s. ISBN 978-80-552-0323-2.

Odporúčaná:
George, E.F. a kol. Plant propagation by tissue culture. 3. vyd. Springer, 2008. 51s. ISBN 978-1-4020-5004-6 (Print) 978-1-4020-5005-3 (Online).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 3. 2020
Schválil:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: