Course syllabus PHD_P130_N - Seminár k vedeckému publikovaniu (FBFS - 2020/2021 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P130_N
Názov predmetu:
Seminár k vedeckému publikovaniu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
11
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 2. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 2. rok
technológia potravín - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 17. 03. 2020.

Type of output: