Sylabus predmetu PHD_P053_N - Technologické spracovanie vedľajších produktov mliekarenského priemyslu (FBP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P053_N
Názov predmetu: Technologické spracovanie vedľajších produktov mliekarenského priemyslu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester:
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet bude ukončený ústnou skúškou, hodnotenie A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie novým poznatkom o technológiách používaných pri spracovaní a zúžitkovaní vedľajších produktov mliekarenského priemyslu - cmaru a srvátky. Získané poznatky je študent schopný využiť pri aplikácii v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika, zloženie, vlastnosti cmaru a srvátky. Aplikácia technológií typu ultrafiltrácia, reverzná osmóza a iných pri zúžitkovaní srvátky. Možnosti využitia biotechnológií pri zhodnotení srvátky. Získanie výživovo cenných látok zo srvátky a cmaru. Nové možnosti využitia cmaru v mliekarenskom priemysle.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Vedecké zahraničné časopisy zamerané na problematiku mliekarenského priemyslu: Milchwissenschaft, J. Dairy Science, Lait, J. Dairy Research.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: