Sylabus predmetu E15-0196-I - Zručnosti pre úspech v praxi (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0196-I
Názov predmetu: Zručnosti pre úspech v praxi
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) prítomnosť na hodinách a aktívna participácia
b) odovzdané parciálne úlohy na každý zo 6 tematických okruhov
c) skupinová prezentácia vybranej témy zo sylabu kurzu na záverečnej hodine a spätná väzba
svojim členom tímu
Výsledky vzdelávania:
Obsahom predmetu sú mäkké zručnosti (soft skills), potrebné na lepšie uplatnenie sa na trhu práce prostredníctvom seminárov, workshopov a diskusií so zástupcami medzinárodných spoločností. Cieľom je poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných nástrojov prostredníctvom odborníkov z praxe zo spoločností, ktoré sú asociované v rámci Business Service Center Fóra pod hlavičkou Americkej obchodnej komory na Slovensku. Tie identifikovali mäkké komunikačné zručnosti ako najdôležitejšie a zároveň najmenej rozvinuté kompetencie čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Zámerom predmetu je prispieť k zvyšovaniu prierezových mäkkých zručností potrebných široko uplatniteľných na trhu práce. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní v slovenskom resp. anglickom jazyku lepšie pracovať v tímovom medzinárodnom prostredí, efektívnejšie manažovať vlastný pracovný čas a asertívne komunikovať. Takisto budú schopní jasnejšie formulovať a prijímať spätnú väzbu, riešiť konflikty vznikajúce na pracovisku, ako aj vytvárať pútavé prezentácie či aplikovať princípy dizajnu do každodennej komunikácie. Predmet je vyučovaný predstaviteľmi vybraných spoločností združených v rámci Business Service Center Forum (DELL, IBM, JohnsonControls International, Lenovo, PricecWaterhouseCoopers, Siemens) – trénermi mäkkých zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce v oblasti zdieľaných služieb.
Stručná osnova predmetu:
Modul 1 – Skupinová práca (team work) – Modul má za cieľ upozorniť na oblasť a význam spolupráce v kolektíve. Pomôže participantom pochopiť správanie, ktoré podporuje spoluprácu, buduje dôveru a prispieva k lepším a rýchlejším výsledkom a angažovanosti. Predmetom výučby budú taktiež rolové hry správania, ktoré spoluprácu brzdí a znižuje kvalitu práce a vzťahov na pracovisku. Účastníci sa ďalej naučia aké úlohy v tíme možno zaujať, ako zapojiť svoje silné stránky a ako zlepšiť svoje slabé stránky v oblasti tímovej spolupráce. Výučba bude prebiehať formou rolovej hry, analýzy, diskusie a spätnej väzby.

Modul 2 – Manažment času (time management) – Modul má za cieľ adresovať nasledovné témy:
• Prečo chceme lepšie riadiť svoj čas, čo chceme konkrétne zmeniť, vylepšiť. Čo je našim cieľom využitia času - kde vidíme rezervy?
• Ako zlepšíme (a čím) kvalitu nášho pracovného a osobného života, nové činnosti v práci?
• Moje poslanie, oblasti zodpovednosti, prioritné ciele. Adresované budú aktivity, ktoré pracovné okolie odo mňa očakáva, aby som mu “dodával”.
• Čo sa považuje za prioritu, pre mňa dôležité body, na základe čoho ich určujem pri optimalizácii času - môjho využitia času.
• Plánovanie, nástroje a metódy (moje role a aktivity v nich), aké pravidlá dodržiavať pri plánovaní aktivít, čomu sa vyhnúť?
• Ako si budovať ciele, akými pravidlami sa riadiť, odstraňovanie najčastejších chýb, Presúvanie.
• Boj so zlodejmi času (subjektívne a objektívne), ich identifikácia a spôsoby ich odstránenia, resp. minimalizácie.
Ústrednou pod-témou modulu 2 bude manažment prioritných úloh, kedy sa vyučujúci zameria na kontrolu nad pracovnými úlohami a ich rozdelenie v prípade, že majú všetky vysokú prioritu s cieľom minimalizovať najbežnejšie javy spôsobujúce plytvanie časom. Súčasťou bude aj manažovanie neočakávaných požiadaviek a neplánovaných situácií, ktoré narúšajú plánovanie aktivít.

Modul 3 – Verbálna a neverbálna komunikácia (verbal and non-verbal communication) – Modul bude rozdelený na dva tematické bloky.
Blok A (produktívna konverzácia) - ľudia si myslia, že jednoduché rozprávanie znamená dobrú konverzáciu. Prečo nastávajú nedorozumenia? Rozprávanie nie je všetkým v komunikácii. Pre produktívnu konverzáciu je vyžadované oveľa viac než len schopnosť rozprávať. V tomto bloku študenti dostanú odpovede na otázky „ako uistiť druhého človeka, že správne počúvame, čo a prečo to robiť?“; „v akej situácii a ako sa spýtať správnu otázku, aby sme dostali odpoveď na to, na čo sa pýtame?“ alebo „ako byť autentický a vyžarovať dojem kompetentného a zodpovedného pracovníka?“. Súčasťou tohto bloku je aj rolová hra na techniky a scenáre produktívnej konverzácie, ako aj zvládnutie rovnováhy medzi obhajobou a požiadavkou.
Blok B (asertívna komunikácia) – študentom bude predstavená asertívna komunikácia ako nástroj vyjadrenia vlastných pocitov a myšlienok bez toho, aby sme boli agresívni alebo aby sme skĺzavali do pasívneho správania. V tomto bloku sa vyučujúci taktiež bude venovať týmto otázkam:
• Ako ste asertívny? Poznanie samého seba je najlepší štart (rolová hra).
• Asertívne pravidlá a Transakčná analýza podľa Erica Berneho.
• Agresívne – asertívne – pasívne typy správania. Taktiež pasívne agresívne. Ako ich rozpoznať a ako správne reagovať?
• Efektívne stratégie pre jednanie s ostatnými pri zohľadnení úrovne asertivity a kooperácie. Kedy je vhodné využiť “stratégiu zničenia”? Je kompromis zlatou strednou cestou?
• Dobré Asertívne techniky.

Modul 4 – Riešenie konfliktov na pracovisku (Conflict Resolution & Mindset) – Modul má za cieľ predstaviť konfliktné situácie ako momenty, ktorým sa mnohokrát na pracovisku nedá vyhnúť a preto je dôležité vedieť, ako ich efektívne zvládnuť odkomunikovať a vyriešiť. Vyučujúci naučí študentov stratégiám a technikám ako konflikt zvládať. Vedieť kedy a ako ich aplikovať účastníkom predmetu pomôže pri efektívnom zvládaní konfliktných situácií. Na konci modulu účastníci budú vedieť:
• Diskutovať o tom, čo konflikt je, že môže byť konštruktívny aj deštruktívny a ako naučenie sa prekonať bariéry pri zvládaní konfliktu môže pomôcť pri budovaní ich kariéry;
• Rozpoznať 5 najčastejších štýlov riešenia konfliktov a zlepšiť zručnosti pri ich riešení poznaním, kedy je ktorý najlepšie použiť alebo sa mu vyhnúť;
• Diskutovať ako riešenie konfliktu môže zlepšiť ich vzťahy, rozšíriť zručnosti vzájomnej spolupráce a zvýšiť ich profesionálnu efektivitu;
• Diskutovať ako ich postoj ovplyvňuje vnímanie konfliktných situácií a ako pomáha konflikt riešiť konštruktívne.

Modul 5 – Prezentačné zručnosti (Presentation Skills) – V korporácii platí, že iba mať myšlienku nestačí. Rovnako významné je myšlienkam dať príbeh, štruktúru a obraz, aby boli prezentácie ideí motivujúce, zapamätateľné a presvedčivé. Modul o prezentačných zručnostiach má za cieľ študentov naučiť základné predpoklady efektívnej korporátnej prezentácie a poskytnúť tipy, čo robiť a čomu sa naopak vyhnúť pri zostavovaní štruktúry prezentácie. Účastníci predmetu si prejdú teoreticky aj prakticky tri oblasti tvorby prezentácií – tvorbu obsahu, základné techniky a princípy dizajnu a výkon samotnej prezentácie. Počas týchto troch cyklov sú do výučby zapojené praktické cvičenia za asistencie vyučujúceho, kedy si študenti budú môcť vyskúšať jednotlivé prezentačné techniky a princípy. Na základe tréningu budú študenti na konci modulu schopní vytvoriť pútavé prezentácie, alebo aplikovať princípy dizajnu do každodennej komunikácie.

Modul 6 – Spätná väzba (Feedback) – Neustále počúvame o spätnej väzbe, pričom každý vie, aká je spätná väzba dôležitá a každý sa zaujíma o to, či sú jeho výkony a úspechy ocenené. Vyučujúci však študentom načrtne, aký je rozdiel medzi “spätnou väzbou” a “efektívnou spätnou väzbou”, pričom cieľ tohto modulu je práve zameraný na vysvetlenie toho, ako dať/dostať efektívnu spätnú väzbu, ktorá vedie k zlepšeniu výkonnosti a správaniu na pracovisku. V rámci modulu o spätnej väzbe sa študenti takisto oboznámia s nasledovnými témami:
• Čo je spätná väzba? Aké možnosti (druhy, varianty) máme? Kroky v procese dávania/dostávania spätnej väzby.
• Rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou, jej parametre.
• V akých situáciách spätnú väzbu dávame?
• Čo ňou dosiahneme (chceme dosiahnuť, riešiť, …)?
• Pravidlá pre účinnú a podporujúcu spätnú väzbu - verbálne a neverbálne podnety, cvičenia, kľúčové aspekty efektívnej spätnej väzby, push & pull formy spätnej väzby.
Súčasťou modulu o spätnej väzbe bude aj záverečná skupinová prezentácia, ktorá je zahrnutá do celkového hodnotenia každého študenta. Prezentácia bude prebiehať vo video formáte, ako aj samotného predstúpenia pred publikum a živého prezentovania, pričom členovia tímu budú poskytovať spätnú väzbu svojim tímovým kolegom.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dan S. Kennedy: No B.S. Time Management for Entrepreneurs
Dianna Booher: Confrontational Communication: Delivering Negative Feedback, Bad News, and Other Straight Talk
Douglas Stone, Sheila Heen: Thanks for the Feedback – The Science and Art of Receiving Feedback Well.
Garr Reynolds, Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery
Cheryl Hamilton: Communication for Results – A Guide for Business and the Professions
Jerry Weissman, Presenting to Win: The Art of Telling Your Story
Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler: Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High
Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler; McGraw-Hill: Crucial Confrontations - Tools for Resolving Broken Promises, Violated Expectations, and Bad Behavior
Roger Fisher, William L. Ury, Bruce Patton: Getting to Yes - Negotiating Agreement Without Giving
Stephen R. Covey: The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change
The Arbinger Institute: The Anatomy of Peace: Resolving the Heart of Conflict

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
literárne zdroje budú doplnené o korporátne tréningové materiály využívané pri interných vzdelávacích aktivitách jednotlivých spoločnosti asociovaných v rámci Business Service Center Fóra
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
29. 5. 2020
Schválil: doc. Ing. Radovan Savov, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 29. 05. 2020.

Typ výstupu: