Sylabus predmetu A15-0253-B - Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0253-B
Názov predmetu:
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
sociálny manažment a služby v agrosektore - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 20 bodový písomný test, prezentácia a obhajoba semestrálnej práce za 20 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov, na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o princípoch a krajinnoekologických aspektoch trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Pochopí význam globálnych zmien a ich dopad na udržateľnú produkciu potravinových zdrojov. Pochopí význam a princípy implementácie environmentálnych záujmov do SPP s pohľadu udržateľného využívania prírodných zdrojov. Bude schopný tvorivo analyzovať aspekty udržateľnosti a miesto poľnohospodárstva v rozvoji vidieckeho priestoru v rámci SPP. Získa poznatky o aktuálnych nástrojoch SPP, o podmienkach krížového plnenia, a prioritách podpory. Na základe získaných poznatkov bude študent schopný tvorivo využívať aktuálne portály ako pomocné nástroje pre oblasť PRV.

Stručná osnova predmetu:
Ekologická, ekonomická a sociálna dimenzia udržateľného poľnohospodárstva v kontexte globálnych zmien (klimatická zmena, vyčerpávanie zdrojov, pokles biodiverzity, rast svetovej populácie). Preberané témy budú zahŕňať poľnohospodárske systémy, agroenvironmentálne indikátory, ekosystémové služby, a problematiku agrobiodiverzity. Cieľom predmetu je pochopenie podstaty udržateľného poľnohospodárstva a transformácia poľnohospodárstva v širšom kontexte udržateľného rozvoja ako aj praktická integrácia environmentálnych záujmov do spoločnej poľnohospodárskej politiky. Opatrenia na podporu udržateľného poľnohospodárstva v rámci programu rozvoja vidieka: ako významné nástroje pre udržateľné využívanie poľnohospodárskej krajinu v EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MACÁK, M. -- HABÁN, M. Agri-environmental measures as important tool of sustainable agriculture in Slovak Republic. In: BIELIK, P. Sustainable development and agribusiness. Warszawa: Wieś Jutra, 2013. s. 122--140. ISBN 978-83-934173-1-5 (viaz.).
MACÁK, M. -- SMATANA, J. Základy udržateľného poľnohospodárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 218 s. ISBN 978-80-552-1291-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. Ing. Milan Macák, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
12. 8. 2020
Schválil: doc. Ing. Milan Macák, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 12. 08. 2020.

Typ výstupu: