Sylabus předmětu 582Z203 - Odborné kreslenie a základy deskriptívy (FZKI - LS 2014/2015)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
582Z203
Názov predmetu: Odborné kreslenie a základy deskriptívy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Pozemkové úpravy a geografické informačné systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Zakladanie a údržba športových plôch - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie a hodnotenie domácich zadaní.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov základné techníky, zobrazovacích metód a postupov potrebných pri spracovaní štúdií a projektov technických diel. Základy deskriptívnej geometrie rozvinú abstraktné myslenie, logické usudzovanie vzťahov útvarov v priestore .
Stručná osnova predmetu:
Lineárne kresby, písmo v stavebno -technickej praxi,druhy a úprava stavebných výkresov, formáty, mierky a ich použitie pri účelovo rôznych výkresoch. Zásady architektonického spracovania výkresov, kreslenie pôdorysov, zvislých rezov a pohľadov, kótovanie, grafické značenie materiálov a významové použitie čiar. Spôsoby priestorového zobrazovania a jeho základné konštrukcie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEINISCHOVÁ, M. -- FLÓRIŠ, R. Odborné kreslenie. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 199 s. ISBN 80-8069-806-6.

Odporúčaná:
Cibulka, V.: Odborné kreslenie, Bratislava, Alfa, 1976. 235s.
Oláh.J., Mikuláš.M., Mikulášová,D.: Kreslenie konštrukcií v projektoch pozemných stavieb, Bratislava, Jaga, 2006, 214s. ISBN 80-8076-033-0
Sýkora,J.: Architektonické kreslenie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, 204s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1248

A
B
C
D
E
FX
12,5 %
17,5 %
27,3 %
18,0 %
23,0 %1,7 %
Vyučujúci :
Ing. Roman Flóriš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
3. 9. 2014
Schválil:
Ing. Roman Flóriš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 09. 2014.

Typ výstupu: