Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Strapáková, PhD.
Identification number: 1056
University e-mail: eva.strapakova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)

     
     
     
Final thesis
     
Publications
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Genetic and breeding analysis of longevity in cattle
Written by (author): Ing. Eva Strapáková, PhD.
Department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Geneticko-plemenárska analýza dlhovekosti hovädzieho dobytka
Summary:
Cieľom dizertačnej práce bolo vyhodnotiť vplyv vybraných pevných a náhodných efektov na dĺžku funkčného produkčného veku kráv holštajnského a slovenského strakatého plemena, vypočítať koeficient dedivosti, odhadnúť plemenné hodnoty býkov a zhodnotiť vplyv vybraných ukazovateľov exteriéru na dĺžku produkčného veku kráv. Genetické hodnotenie býkov na základe dĺžky funkčného produkčného veku ich dcér sme vykonali použitím Weibullovho proporcionálneho hazardného otcovského modelu s príbuznosťou k otcovi matky. V práci sme hodnotili celkom 405 624 kráv holštajnského plemena a 214 634 kráv slovenského strakatého plemena s cenzurovaním 19,24, resp. 21,34 %. Do modelu boli zaradené okrem náhodného efektu otca a otca matky aj časovo závislé efekty poradie x štádium laktácie, vnútrostádová odchýlka od priemernej produkcie mlieka, stádo x rok x sezóna, zmena veľkosti stáda vzhľadom na predchádzajúci rok a časovo nezávislý efekt vek pri prvom otelení. Uvedené faktory boli použité pre obidve hodnotené plemená. V rámci vykonanej analýzy sme odhadli koeficienty dedivosti dĺžky produkčného veku pre holštajnské plemeno (h2 = 0,13) a pre slovenské strakaté plemeno (h2 = 0,05). Plemenné hodnoty sme vyjadrili ako relatívne plemenné hodnoty s priemerom 100 a genetickou štandardnou odchýlkou 12 pre všetkých býkov holštajnského a slovenského strakatého plemena. Vzťahy medzi vybranými znakmi exteriéru a funkčným produkčným vekom sme analyzovali pri 60 208 kravách holštajnského plemena a 11 285 kravách slovenského strakatého plemena na prvej laktácii, ktoré mali k dispozícii komplexné údaje z hodnotenia exteriéru. Na základe korelačnej analýzy sa potvrdili preukazné vzťahy hlavného znaku - mliečna pevnosť (r = -0,15) a čiastkových znakov exteriéru - hĺbka vemena (r = 0,18), telesná kondícia (r = 0,19), upnutie predných štvrtiek (r = 0,14), mliečny charakter (r = -0,16), šírka zadku (r = -0,11) a postoj zadných končatín zboku (r = -0,15) k dĺžke produkčného veku kráv holštajnského plemena. Na dĺžku produkčného veku kráv holštajnského plemena z hodnotených ukazovateľov exteriéru najvýznamnejšie vplývala hĺbka vemena. Pri kravách slovenského strakatého plemena sme zistili preukazný vplyv znakov upnutie zadných štvrtiek, postavenie ceckov, rozmiestnenie ceckov a utváranie sponky na dĺžku funkčného produkčného veku.
Key words:
dĺžka funkčného produkčného veku, genetické hodnotenie, exteriér, analýza prežiteľnosti, dojené plemená

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited