Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mária Borbélyová, PhD.
Identifikačné číslo: 107
Univerzitný e-mail: maria.borbelyova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na príjmy vlastníkov pôdy
Autor: Ing. Mária Borbélyová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Oponent 1:prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na príjmy vlastníkov pôdy
Abstrakt:Predkladaná práca má za hlavný cieľ odhadnúť efekty poľnohospodárskych dotácií na rentu pôdy (celkových, viazaných a neviazaných dotácií). Efekty sa sledujú v skupine krajín: EU-25, EU-15 a EU-10, ako aj v jednotlivých krajinách: Slovensko, Francúzsko, Poľsko, Nemecko a Česko. Sledované obdobie je od roku 1995 až 2007. Na dosiahnutie cieľa sa využívajú údaje FADN na úrovni jednotlivých fariem. Pri výpočtoch sa využíva model fixných efektov a používa sa štatistický softvér STATA. Práca je rozdelená na niekoľko častí. Prvá časť sa venuje súčasnému stavu riešenej problematiky doma i v zahraničí. V rámci nej je popísaná situácia na trhu s pôdou na Slovensku (história, súčasnosť, problémy na trhu s pôdou, právne predpisy pri kúpe/predaji, nájme, ako aj konkrétne čísla o transakciách pri kúpe/predaji a nájme, o pôdnom fonde), ako aj v Európskej únií (situácia s pôdnym fondom, ceny pôdy v EU). Taktiež sa popisuje stav pôdy, fariem, pracovných síl a dobytku v EU. Pre EU je dôležitá SPP, preto sa v prehľade venuje tejto problematike tiež jedna časť (vznik, ciele, zásady, začiatky, spoločná organizácia trhu, reformy, budúcnosť, rozpočet a implementácia SPP). Ďalej sú popísané výsledky jednotlivých autorov, ktorí sa zaoberali s podobnou problematikou. Po prehľade nasleduje popis cieľa práce a následne metodika a metódy skúmania. Po týchto častiach je vyhodnotenie samotných výpočtov, teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce, ako aj záver a diskusia. Na konci je vymenovaná použitá literatúra a prílohy. Pri vyhodnotení výsledkov treba brať do úvahy, že teória predpokladá oveľa vyššiu kapitalizáciu dotácií do renty pôdy, ako je skutočnosť. O tom svedčia aj naše výpočty. Pri celkovom hodnotení sa zistilo, že skupiny jednotlivých krajín sú na tom približne rovnako, čo sa týka vplyvu dotácií na rentu. V prípade celkových dotácií, pri všetkých troch zoskupeniach vplýva pozitívne dotácia na rentu, tzn. že jej hodnotu zvyšuje. Po rozdelení dotácií na neviazané a viazané dotácie sa zistilo, že neviazané dotácie znižujú hodnotu renty a viazané dotácie zvyšujú hodnotu renty. V starých členských krajinách, ako Francúzsko a Nemecko, dotácie (celkové, viazané, neviazané) majú negatívny vplyv na hodnotu renty. Vo vybraných nových členských krajinách, ako Slovensko, Česko a Poľsko, tento vplyv nie je jednotný. Pre Česko poskytnutie dotácií (celkových, viazaných, neviazaných) prináša zvyšovanie hodnoty renty. Pre Slovensko a Poľsko, celkové dotácie znižujú rentu, kým neviazané dotácie na Slovensku majú pozitívny vplyv a viazané dotácie majú negatívny vplyv na rentu. Pre Poľsko platí opak, neviazané dotácie znižujú rentu a viazané dotácie ju naopak, zvyšujú.
Kľúčové slová:pôda, poľnohospodárske dotácie , renta, dotácie viazané na produkciu, dotácie neviazané na produkciu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene