Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts
     
     
Lesson     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Energy Consumption Assessment of Lighting in Halls during the Process of Broiler Fattening
Written by (author):
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Boďo, PhD.
Opponent:
Ing. Ladislav Závodský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie energetickej náročnosti osvetlenia hál počas výkrmu brojlerov
Summary:
Diplomová práca je zameraná na problematiku energetickej náročnosti osvetlenia v halách pre výkrm brojlerových kurčiat. Ďalej sa tu opisujú pojmy svetelný režim, intenzita a farby svetla. Práca má za zadanie zhodnotenie energetickej náročnosti osvetlenia pri použití svetelného zdroja úsporných žiariviek. Cieľom je zistenie celkovej ročnej spotreby elektrickej energie pri použití tohto typu osvetlenia. V halách sa zbierali namerané údaje zo siedmich turnusov. Tiež sa sledoval vplyv svetelného režimu, ktorý bol aplikovaný počas daného turnusu na percentuálny úhyn brojlerov. Zistené poznatky o nameraných a vypočítaných údajoch sú uvedené vo výsledkoch práce a zhodnotené sú v závere. Cieľ práce bol splnený, pretože sa stanovila celková ročná spotreba elektrickej energie, a to 11,688 MWh, pričom spotreba energie za jeden turnus sa pohybovala od 1600 do 1700 kWh.
Key words:
osvetlenie, energetická náročnosť, brojlerové kurčatá, žiarivka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited