Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Boďo, PhD.
Identification number: 1114
University e-mail: stefan.bodo [at] uniag.sk
 

               Final thesis
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The filter work analysis of water treatment
Written by (author): Ing. Pavol Hraško
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ladislav Szénási
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza práce filtra pri úprave vody
Summary:
Diplomová práca je zhrnutím poznatkov o vode a technológii na jej úpravu spôsobom pieskovej filtrácie, s následným využitím v rôznych odvetviach priemyslu. Práca je rozdelená na kapitoly, ktoré sa členia na teoretickú, analyzačnú, odbornú a záverečnú. V prvej kapitole sa venujeme priblíženiu problematiky filtrácie vody, jej doprave od zdroja až po vstup do priemyselného podniku. Druhá kapitola je zameraná na principiálne vysvetlenie celej technológie úpravy vody, rozbor technologických krokov ako je predúprava vody, samotná filtrácia vody ale aj pranie filtrov a dodatočná filtrácia. Tretia časť pozostáva z popisu činnosti filtračnej technológie v papierenskom priemysle – SHP Harmanec, a.s. a porovnávania parametrov vody na vstupe a výstupe filtračnej stanice. Záver sa venuje zhodnoteniu dosiahnutých cieľov technológie a prípadnému návrhu na zlepšenie efektívnosti filtrácie vody.
Key words:voda, technológia, úprava vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited