Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Drahomíra Karasová
Identification number: 1117
University e-mail: drahomira.karasova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate     
Final thesis
     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of selected technology for processing and utilisation of wastes
Written by (author): Ing. Drahomíra Karasová
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
Summary:V r. 2010 bol vládou SR prijatý dokument "Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov", obsahujúci opatrenia zamerané na podporu separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, na triedenie odpadu vo všeobecnosti a na jeho zhodnocovanie. Cieľom týchto opatrení je hlavne recyklácia, kompostovanie, produkcia bioplynu alebo využitie odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. Predložená diplomová práca sa zaoberá zhodnotením vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov, a to kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu v existujúcej kompostárni, s následným využitím kompostu ako substrátu na výrobu jedlých húb. Obsahuje tiež návrh kompostárne na bioodpady, ich zhodnotenie a vzájomné porovnanie.
Key words:
kompostovanie, biologicky rozložiteľný odpad, substrát na výrobu húb, využitie kompostu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited